Privaatsustingimused

Siit leiad kogu informatsiooni Frank and Artur OÜ andmetöötluse põhimõtete kohta. Frank and Artur OÜ eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks ning turul teistele eeskujuks.

Ettevõtte juriidilised andmed

 1. Ärinimi: Frank and Artur OÜ
 2. Registrikood: 16112971
 3. Juriidiline aadress: Põhja pst 21/2 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond, Eesti 10412
 4. KMKR nr: EE102323627

Mõisted

 1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Frank and Artur OÜ -il teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Frank and Artur OÜ-il Isikuandmeid.
 2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Frank and Artur OÜ -i Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
 3. Isikuandmedon igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 4. Isikuandmete Töötlemineon igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
 5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Frank and Artur OÜ -i Teenuseid.
 6. Leping on Frank and Artur OÜ -i ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
 7. Üldtingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad Frank and Artur OÜ -iga lepingusse astumisel.
 8. Külastaja on isik, kes kasutab Frank and Artur OÜ Veebilehte.
 9. Lapson Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
 10. Teenused on igasugused Frank and Artur OÜ -i poolt pakutavad teenused ja tooted.
 11. Küpsisedon andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
 12. Frank and Artur Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Frank and Artur OÜ; Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
 13. Müügikanalid on Frank and Artur OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. S.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
 14. Tooteportfell on Frank and Artur OÜ majandusüksused ning erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav Frank and Artur OÜ kodulehel lastemängud.ee ja lastemangud.ee

Üldsätted

 1. Frank and Artur OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 16112971, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Põhja pst 21/2, 10412
 2. Isikuandmeid võib Frank and Artur OÜ töödelda:
  1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
  2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
  3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
  4. Frank and Artur OÜ volitatud töötlejate nimekiri ning muud andmed on kättesaadavad tutvumiseks.
 3. Käesolevad Frank and Artur OÜ -i Privaatsustingimused on Frank and Artur OÜ -i ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu ja Üldtingimuste lahutamatu osa.
 4. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Frank and Artur OÜ -i töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Frank and Artur OÜ -i valduses olevate Isikuandmetega.
 5. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi; nendega muuta ja täiendada.

Põhimõtted

 1. Frank and Artur OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
 2. Frank and Artur OÜ -i eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
 3. Frank and Artur OÜ -i kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
  1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
  2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse, näiteks läbi töötlemistoimingute registri (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad);
  3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, muuhulgas läbi just selleks eesmärgiks loodud konto ning töötlemistoimingute registri, milles on lihtsas keeles selgitatud, miks, kuidas ja millal Isikuandmeid Töödeldakse.
  4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Andmesubjektil on võimalik igakordselt tutvuda konkreetsel eesmärgil Töötlemise kindlaksmääratud eesmärgiga töötlemistoimingute registris.
  5. Minimisatsioon. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub Frank and Artur OÜ minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse;
  6. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult.
  7. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Frank and Artur OÜ soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Frank and Artur OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Frank and Artur OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Frank and Artur OÜ vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Säilitamise tähtajad Töötlemise erinevate eesmärkide puhul on välja toodud töötlemistoimingute registris.
  8. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Frank and Artur OÜ omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel;
  9. Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Frank and Artur OÜ tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonüümimise ja krüpteerimise eeldustest).
 4. Frank and Artur OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Andmekaitseametnikult.

Isikuandmete koosseis

 1. Detailse nimistu Frank and Artur OÜ -i poolt Töödeldavate Isikuandmete kohta leiad Frank and Artur OÜ -i töötlemistoimingute registrist.
 2. Frank and Artur OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
  1. Andmesubjekti poolt Frank and Artur OÜ -le avaldatud Isikuandmed;
  2. Andmesubjekti ja Frank and Artur OÜ –i tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
  3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
  4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt Frank and Artur OÜ e-poe kasutamisel);
  5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
  6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
  7. Frank and Artur OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).
 3. Frank and Artur OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Frank and Artur OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlja Maksekeskus AS-le
 4. Frank and Artur OÜ töötleb järgnevaid andmeid:
  1. Eesnimi ja perekonnanimi
  2. E-mail
  3. Kauba kohaletoimetamise aadress (tänav, majanumber, sihtnumber, linn)
  4. Telefoni number
 5. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused

 1. Detailse informatsiooni ja nimistu Frank and Artur OÜ –i poolt Töödeldavate Isikuandmete, Töötlemise viiside, eesmärkide ja vahendite kohta leiad Frank and Artur OÜ -i töötlemistoimingute registrist
 2. Frank and Artur OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi või Andmesubjekti ja Frank and Artur OÜ vaheline Leping.
 3. Nõusoleku alusel Töötleb Frank and Artur OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Frank and Artur OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
 4. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Frank and Artur OÜ võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
  1. Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;
  2. Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
  3. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
  4. Kliendiga suhtlemine;
  5. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
  6. Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.
 5. Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Frank and Artur OÜ tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus järgnevat:
  1. tööle kandideerija poolt Frank and Artur OÜ –le töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;
  2. tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust;
  3. riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotisaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust.
 6. Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab Frank and Artur OÜ töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid alles kaks aastat selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Kahe aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse.
 7. Õigustatud huvi tähendab Frank and Artur OÜ -i huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Frank and Artur OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Frank and Artur OÜ –l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega (nn kolmeastmelise testi läbiviimise järgselt). Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
  1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
  2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
  3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Frank and Artur OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
  4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
  5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
  6. Teeninduse monitooring. Frank and Artur OÜ võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Frank and Artur OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
  7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
  8. Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning Frank and Artur OÜ siseselt edastamaks Isikuandmeid kontserni piires sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas Klientide või töötajate Isikuandmete Töötlemiseks;
  9. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 8. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Frank and Artur OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
 9. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Frank and Artur OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. Vastavad uued Töötlemise eesmärgid on alati avalikud Töötlemistoimingute registris (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Frank and Artur OÜ võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:
  1. seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel;
  2. Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Frank and Artur OÜ -i vahelist seost;
  3. Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud Isikuandmeid;
  4. kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
  5. asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

 1. Frank and Artur OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Frank and Artur OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
 2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Frank and Artur OÜ –ga samasse kontserni kuuluvad isikud, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT
 3. partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
  1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
  2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Frank and Artur OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel;
  3. Selliste volitatud töötlejate kohta on andmed avaldatud Andmesubjektidele (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
 4. Frank and Artur OÜ edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:
  1. Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse;
  2. Frank and Artur OÜ on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid);
  3. Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui Frank and Artur OÜ teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;
  4. kui edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
  5. kui edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
  6. edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;
  7. edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
  8. edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;
  9. edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;
  10. edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Frank and Artur OÜ õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui on hinnatud kõiki edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestatud sobivad kaitsemeetmed Isikuandmete kaitseks. Frank and Artur OÜ teatab edastamisest Andmekaitse Inspektsioonile.
  11. Frank and Artur OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Frank and Artur OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Isikuandmete töötlemise turvalisus

 1. Frank and Artur OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmete säilitamise tähtaegade osas saad informatsiooni Frank and Artur OÜ –i töötlemistoimingute registrist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Frank and Artur OÜ -i poolt selleks kehtestatud korrale.
 2. Frank and Artur OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Täpsemalt Frank and Artur OÜ -i poolt rakendavatest turvameetmetest saad informatsiooni ka Frank and Artur OÜ -i Andmekaitseametnikult.
 3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Frank and Artur OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Frank and Artur OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).

Laste isikuandmete töötlemine

 1. Frank and Artur OÜ Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.
 2. Frank and Artur OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (s.h nõusolekust saata ajakirjad Lapse nimele).
 3. Juhul kui Frank and Artur OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Frank and Artur OÜ endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

Andmesubjekti õigused

 1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
  1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Frank and Artur OÜ -le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
  2. Frank and Artur OÜ –le antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta või pöördudes Frank and Artur OÜ -i poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 15.
 2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
  1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. Andmesubjektil on võimalik saada teavet mh Frank and Artur OÜ -i töötlemistoimingute registrist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad), kust on võimalik saada ka täiendavat informatsiooni enda teabeõiguste teostamise kohta.
  2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. Kliendil on mh võimalik tutvuda Frank and Artur OÜ -i kogutud Isikuandmetega.
  3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
  4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
  5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
  6. Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.
  7. Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides – Frank and Artur OÜ võib Isikuandmeid Töödelda äri edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis ja kindlustamaks, et meie töötajad järgivad meie sisemisi turbe-eeskirju). Automatiseeritud Töötlus või osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmeid. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandme Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;
  8. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;
  9. Kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

 1. Õiguste teostamine:
  1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Frank and Artur OÜ -i või Frank and Artur OÜ -i Andmekaitseametniku poole punktis 14 toodud kontaktandmetel.
  2. Frank and Artur OÜ julgustab Andmesubjekte kasutama ka enda Isikuandmetega seonduvate küsimustele esmavastuse saamiseks kasutama kodulehte.
 2. Kaebuste esitamine:
  1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Frank and Artur OÜ -i ,Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
  2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil:http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

 1. Frank and Artur OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
 2. Frank and Artur OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
 3. Frank and Artur OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Frank and Artur OÜ -i partnerite Veebilehed, mis on seotud Frank and Artur OÜ Veebilehega. Nende Küpsiste tekkimist Frank and Artur OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
 4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
 5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

Kontaktandmed ja informatsioon

 1. Frank and Artur OÜ -i Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
 2. Frank and Artur OÜ –ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil frankandartur@gmail.com ja telefonil 55549418

Muud tingimused

 1. Frank and Artur OÜ -l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Frank and Artur OÜ Andmesubjekte Frank and Artur OÜ koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil.
 2. Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:
 3. Avaldamine: 03.12.2020
 4. Kehtib olemasolevate ja uute külastajate ja klientide suhtes 03.12.2020
X